Month: September 2023

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สรุปการประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖         ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.๑๐๐๐/๑๒๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น…