Month: August 2023

สัมมนาคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภูมิภาคสายเหนือ

                     สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภูมิภาคสายเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิตติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ๓ สาขาภมิภาคสายเหนือ ประกอบด้วย…

สรุปการหารือระหว่าง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS

อย่างไรก็ตามการจัดเก็บข้อมูล เรื่องของการชำระเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS ยังไงก็ตามการร่วมกันระหว่าง สร.รฟท. และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการชำระเงินจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS 21 สิงหาคม 2566   1. ตรวจสอบกับฝ่ายทรัพยากรส่วนต่างๆ ของการอบรมกับผู้ควบคุมดูแลในส่วนควบคุมและส่วนการเลี้ยงภูมิภาคเพื่อให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติในการรับเบี้ยเบี้ยประกันภัยต่างๆ การสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์อื่นๆ ได้ตัวควบคุม ค้นหาข้อมูลในการหาข้อมูลให้เข้าใจง่าย (ไม่แตกต่างจากรูปแบบเก่าหรือง่ายกว่าเดิม) สะดวกในการลงข้อมูลและตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์   2.ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ในการตรวจสอบ และการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานภายในระยะเวลากี่วัน  และ สร.รฟท.มีข้อเสนอให้กระบวนการในการตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงต่างๆ การรับรองความถูกต้องในการเบิก ให้เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดในการตรวจสอบความ รับรองความถูกต้อง…

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ครั้งที่ 3/2566

                        ตามที่กรรมการเลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯได้มีหนังสือที่ รฟ.บค.1000/1012/2566 ลงวันที่ 16 ส.ค.66 ขอเชิญคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯทั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าประชุมคณะกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ…