Month: May 2023

มติ คกส. เร่งปรับปรุงคุณภาพองค์กรและพนักงาน ครั้งที่ 2/2566

สรุปความคืบหน้า การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย (คกส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การออกระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะทำงาน(กองวินัยฯ) จัดทำร่างระเบียบวิธีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของการรถไฟฯ ในระหว่างที่รอหนังสือตอบความเห็นจากกรมบัญชีกลาง ในประเด็นของลูกจ้างเฉพาะงาน ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ .ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 นั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯด้วย แล้วนัดประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานเสนอ ที่ประชุม 2.เรื่องแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ มติที่ประชุม ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังมอบหมายให้คณะทำงานที่…

กิจกรรม “คิดถึงตุ๊กตา”

งานรำลึกครบรอบ 30 ปีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2536 จนทำให้มีคนงานเสียชีวิต 188 ศพ บาดเจ็บ พิการ จำนวนมาก เป็นที่มาของขบวนการแรงงานเคลื่อนไหวปลักดันให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น”วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”และขบวนการแรงงานเข้าชื่อกัน 50,000 กว่ารายชื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้น 18 ปี ต่อมาปี 2554 รัฐบาลจึงยอมออก “พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” ชีวิตคนงานต้องไม่สูญเปล่า…

เครือข่ายเอเชียเพื่อสิทธิผู้ป่วยจากการทำงาน บุกสถานฑูตเกาหลีเรียกร้องสิทธิแทนผู้เสียชีวิต

โศกนาฎกรรมแก๊สบริษัท LG รั่วในหมู่บ้านไวแสก ประเทศอินเดีย ในวันที่ 8พฤษภาคม 2566 ทางสมาพันธุ์สมานฉันแรงแรงงานไทยและเครือข่ายเอเซียสิทธิผู้ป่วยและการทำงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องสิทธิจากเหตุบริษัท LGแก๊สรั่วที่ จากกรณีโศกนาฏกรรมก๊าซเมธิ ไฮโซไซยาเนตรั่วไหลอย่างเช้าตรู่ของวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2527 ของโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงใน เมืองโคปาลรัฐมัธยมประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดของโลกขอผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5 แสนคนที่สูดดมก๊าซเมทินไฮโซไชยาเนตเข้าไปและมีผู้เสียชีวิตทันที 2,559 คน และคำให้การของรัฐบาลปี 2549 ระบุว่าการรั่วไหลทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 588,125 ราย และมีผู้เจ็บถึงขั้นพิการรุน…

May Day 2023 วันกรรมกรสากล

ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ทางคณะจัดงานร่วมระหว่าง สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย กับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกรรมกรสากล นำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธาน สสรท. และนายมานพเกื้อรัตน์เลขาธิการ สรส. ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาลประตู 5 โดยในริ้วขบวนมีการเขียนป้ายข้อความสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อต้องการสะท้อนปัญหาที่ขาดการเหลียวแลจากรัฐบาลและเป็นการซ้ำเติมพี่น้องคนทำงานในการที่ต้องทำงานโดยไร้ความมั่นคงซึ่งมาจากช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันกรรมกรสากล โดยปีนี้ได้มีการรวบรวมประเด็นการต่อต้านนโยบายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลกระทบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมานำเสนอให้สังคมได้รับทราบ ส่วนประเด็นความไม่มั่นคงในการทำงานสรทชูประเด็นการเร่งผลักดันให้มีการบรรจุลูกจ้างเฉพาะงานเข้ามาเป็นพนักงานของการรถไฟประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ นายสราวุธ สราญวงศ์ประธานสร.รฟท. กล่าวว่า ปัญหาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยังคงมีให้เห็นในทุกๆสมัย ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย มีการระบุพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้อย่างเท่าเทียม…