การจัดสรรตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุมมีมติรับรองการจัดสรรตำแหน่งดังนี้

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

ชุดที่ ๖ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

๑. นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.
๒. นายกมล ศิริจันทร์ รองประธานฝ่ายบริหาร
๓. นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธานฝ่ายวิชาการ
๔. นายสุภวัฒน์ รัตนคชา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
๕. นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๖. นางสาวสุมาลี สุดแก้ว รองประธานฝ่ายสตรีและเยาวชน/ เหรัญญิก
๗. นายปิยพันธ์ ชำนาญภักดี เลขานุการ
๘. ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด สำนักเลขานุการ
๙. นายอัมพร เคนเหลา ผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๐. นายฐากูร เพชรมาตย์ นายทะเบียน
๑๑. นายธนิต เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๑๒. นายสินชัย อินทะ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๓. นายเอกชัย โตมีบุญ กรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๔. นายสมบัติ เรือนงาม หัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๕. นายยศพร วรรณโร กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๖. นายจิระศักดิ์ สนิทพันธ์ กรรมการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
๑๗. นายภาดา งามขำ กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๘. ว่าที่ ร.ต.บรรพต สังคสุข กรรมการฝ่ายสตรี/เยาวชน
๑๙. นายสมชาย นาคแสนพญา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
๒๐. นายนครชัย โยธะชัยสาร กรรมการฝ่ายกิจกรรม
๒๑. นายชาตรี วงศ์พรหม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
๒๒. นายวันพิสุทธิ์ บุญคอย กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๒๓. นายสมพงษ์ ดารักษ์ กรรมการสวัสดิการ
๒๔. นายศุภชัย ใบบาง หัวหน้าฝ่ายข้อมูล
๒๕. นายประวิทย์ คุ้มทอง กรรมการฝ่ายข้อมูล
๒๖. นายสมบุญ แดงอร่าม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๗. นายฮานาดีย์ บินอัลฮัจญ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๘. นายเศกสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๙. นายอำพล ทองรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ประชุมครั้งที่ 1/2560

วัน พุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร,รฟท.) ชุดที่ 6 ซึ่งมีวาระตามข้อบังคับสหภาพฯ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 5 กค.60 – วันที่ 4 กค.63 ได้มีการเปิดประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ โดยมีนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์ฯได้กล่าวให้หลักการข้อคิด อุดมการณ์และจรรยาบรรณของการเป็นกรรมการสหภาพฯ หลังจากนั้นประธานสาวิทย์ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบ วาระประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาสำคัญๆดังนี้การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ,การจัดสรร ตำแหน่งและมอบหมายงาน,แต่งตั้งที่ปรึกษา ,ตั้งคณะทำงานจัดการเลือกตั้งกรรมการสาขา และได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซี่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น ,เรื่อง พรบ รับผิดทางละเมิดได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการตั้งคณะทำงานเพื่อจัด เสวนาเรื่องความรับผิดทางละเมิด ซึ่งทางสหภาพเห็นว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมย์ของกฏหมายที่มีการไล่เบี้ยกับ พนักงานเพื่อหาทางออกให้กับพนักงานต่อไป

 
+6

สร.รฟท. ขอแสดงความอาลัยยิ่ง การจากไปของ คุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว

tanin

     คุณลุงธนิต ยิ้มแก้ว ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัะฐวิสาหกิจรถไฟฯ / ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ/อดีตประธาน สอ.สร.รฟท.จำกัด ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 พ.ย.58 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดเสมียนนารี ศาลา 11        เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
วันที่ 30 nbso online casino reviews พย. 58 รดน้ำศพ เวลา 16.00 น. กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 7 ธันวาคม 58

       สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่ 1 ธ.ค.58
ขอเรียนเชิญสมาชิก ญาติ เพื่อนมิตร คนรักใคร่ ร่วม “ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ” ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

สร.รฟท.ร่วม สร.รฟฟ. รณรงค์กิจกรรมวันแรงงานรถไฟโลก

            DSC_0278

 DSC_0396

       วันที่ 9 ตุลาคม 58  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ (สร.รฟท.) และ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF ) ไดร่วมกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานรถไฟโลก  นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.และนายชิดพล พหรมดนตรี ประธาน สร.รฟฟ รวมถึงกรรมการบริหารและอนุกรรมการทั้งสององค์กร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นความปลอดภัยต้องถือเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในการบริการจัดการของรถไฟไม่ใช่เน้นผลกำไร และมีสโลแกนรณรงค์ร่วมกันทั่วโลกในสาขาขนส่งทางรางคือ ” SAFTY  FIRST オンライン カジノ ! NOT PROFIT ” กิจกรรมในวันดังกล่าวมีการแจกแผ่นผับที่มีสาระของทำไมต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากิจการรถไฟอย่างยั่งยืนให้กับผู้โดยสารร่วมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงการแจกนำ้ดื่มให้กับผู้โดยสาร พื้นที่ในการรณรงค์คือที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตแรลลิงค์มักกะสันและสถานีรถไฟหัวลำโพง

DSC_0423

DSC_0457

DSC_0308DSC_0349

DSC_0410

DSC_0332 DSC_0442DSC_0320

โครงการสัมมนาแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง " กรมขนส่งทางราง"

         สัมมนากรมราง ๕๘
       วันที่ ๘ ตุลาคม ๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯร่วมกับสหพันธ์ขนส่งระหว่างประเทศ (ITF/SASK) ได้จัดโครงการประชุมแผนการพัฒนาระบบรางภายใต้การจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง”  ณ ห้องประชุม best online casino สร.รฟท. ชั้น ๒ นิคมรถไฟ กม.๑๑ จตุจักร กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันของ สร..รฟท.และ สร.รฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” และกำหนดยุทธศาสตร์รวมถึงนำแผนการพัฒนาระบบรางเพื่อเสนอต่อรัฐบาล รวมถึงการรวมรวบประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับสมาชิกของทั้ง ๒ สหภาพถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง “กรมขนส่งทางราง” การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๗๐ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ๒๘ คน คณะกรรมการบริหารสาขาภูมิภาคสาขาละ๓ คน ที่ปรึกษาสหภาพ ๕ คน คณะกรรมการ,อนุกรรมการ สร.รฟฟ.จำนวน ๑๐ คน โดยฝ่ายวิชาการของ สร.รฟท.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

7 ตุลาคม World Day of Decent Work

Decent Work 58

Decentwork5-58Decentwork6-58

Decentwork4-58

Decentwork2-58dececntwork3-58


      วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้เข้า ร่วมงานกับ สรส.และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. และ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน คสรท. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (Decent Work) ๗ ตุลาคมของทุกปี พร้อมกับหลายๆ ประเทศในโลก เริ่มขบวนรณรงค์จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน เพื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ ใช้แรงงาน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียน บริเวณทำเนียบรัฐบาล ประตู ๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.
ด้วยวันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันงานที่มีคุณค่า” (World Day for Decent Work) ซึ่งกำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ทำงาน ซึ่งแรงงานทั่วโลก ต่างก็ออกทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน อย่างมีคุณค่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป ประกอบด้วย Continue reading 7 ตุลาคม World Day of Decent Work

ผู้แทน สร.รฟท. บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงานโรงงานมักกะสัน

 

ประธานบรรยาย มักกะสัน

     วันที่   ๒ ตุลาคม ๕๘ ผู้แทน สร.รฟท. นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท., นายนีรพล ไข่นาค รองประธาน オンライン カジノ สร.รฟท.ฝ่ายปฏิบัติการ นางสุนันทา สว่างแก้ว รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายการวิชาการ  ได้บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงาน โรงงานมักกะสัน online casino เรื่องความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์และ พรบ.แรงงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการรถไฟฯจะเปิดสอบลูกจ้างเฉพาะงานเป็นพนักงาน  ณ ห้องประชุมแพทย์ (เดิม )  โรงงานมักกะสัน

ประธานบรรยาย มักกะสัน 2

ประธานบรรยาย มักกะสัน 3

ผู้แทน สร.รฟท. บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงานแขวง สบด.กท.

ประธานบรรยาย DRC

     วันที่   ๑ ตุลาคม ๕๘ ผู้แทน สร.รฟท. นำโดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท., นายนีรพล nbso online casino reviews ไข่นาค รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายปฏิบัติการ นางสุนันทา สว่างแก้ว รองประธาน สร.รฟท.ฝ่ายการวิชาการ  ได้บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกลูกจ้างเฉพาะงาน แขวง สบด.กท. เรื่องความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์และ พรบ.แรงงานรััฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการรถไฟฯจะเปิดสอบลูกจ้างเฉพาะงานเป็นพนักงาน  ณ ห้องประชุม แขวง สบด.กท. โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ 

ประธานบรรยาย DRC 2