ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ       ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

                     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     ระเบียบวาระที่ 2 -เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

                                      – เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

                      ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

                     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                                   4.1  เรื่องเพื่อพิจารณางบดุลรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561

                                   4.2  เรื่องเพื่อพิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562

                                   4.3  เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2562

                       ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

              จึงขอเรียนเชิญมายังสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป

Facebook Comments

เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Pinyo Rueanpetch, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

     ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ    ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

1 กุมภาพันธ์ 2562  เ ปิ ด ก า ร เ จ ร จ า ค รั้ ง แ ร ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม     เ ติ ม ข้ อ ต ก ล ง เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ก า ร จ้ า ง ระหว่างสหภาพแรงงาน     รัฐวิสาหกิจรถไฟฯกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารบุคคล การรถไฟฯ กทม. ซึ่งสหภาพฯได้ยื่นหนังสือการแก้ไขเพิ่มเติม          ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้กับการรถไฟฯซึ่งเป็นนายจ้างเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา และแต่งตั้งผู้แทนเจรจาจำนวน 7 คน ที่ปรึกษา 2 คน    ทางฝ่ายนายจ้างการรถไฟฯเช่นกันได้แต่งตั้งจำนวนผู้แทนและที่ปรึกษาจำนวนเท่ากันเป็นไปตาม มาตรา 26 แห่ง พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ,ศ,2543 คือ เมื่อได้รับข้อเรียกร้องแล้ว ให้ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องแจ้งชื่อ      ผู้แทนในการเจรจาจำนวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องทราบโดยมิชักช้าและให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจากันภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง

 
 
 
 
 
 
Facebook Comments

แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

แถลงการณ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)
เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ

 

         

 

    สร.รฟท. ขอขอบคุณมายังทุกฝ่าย รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอร์ดและผู้บริหารการรถไฟฯตลอดถึงกรรมการสาขา อนุกรรมการ และสมาชิก สร.รฟท.ที่ได้ร่วมผลักดันและส่งกำลังใจให้สหภาพฯผลักดัน เพื่อให้ ครม.อนุมัติอัตรากำลัง เพื่อนำไปสู่อนาคตของการขนส่งทางรางที่ดี มีความ ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนของประเทศชาติและการให้บริการประชาชนที่ดีมีประสิทธิภาพต่อไป Continue reading “แถลงการณ์เรื่อง การขับเคลื่อนให้ ครม.เพื่อเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟฯ”

Facebook Comments

สหภาพฯเข้าร่วมกิจกรรม “DECENT WORK DAY”

      วันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันงานที่มีคุณค่าสากล หรือ Decent work dayซึ่งในปี 2561 นี้ คณะกรรการบริหารสหภาพฯ อนุกรรมการ และสมาชิก ปีนี้พิเศษมีน้องๆนักเรียนวิศวกรรมรถไฟฯรุ่นที่ 61 ได้เข้าร่วมศึกษางานการจัดกิจกรรมของขบวนการแรงงาน  จัดโดยคณะกรรมการสมานฉันทท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดงานวันที่มีคุณค่าสากล ขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้มี การยกเลิกกฎหมายการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เพื่อให้รัฐบาลเอาใจใส่และยกเลิกนโยบายในการสนับสนุนการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ลักษณะงานที่ไม่มั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึง การให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการทำลายรัฐวิสาหกิจ แล้วยังเป็นการเปลี่ยนแปลงให้สภาพการจ้างงานไปสู่ลักษณะงานที่ไม่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

         วันที่ ๗ ตุลาคมของทุกปี เป็น “ วันงานที่มีคุณค่า ” (World Day for Decent Work) ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ครั้งที่ ๘๗ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้างงานที่ดีและมั่นคง โดยเชื่อว่างานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน “ งานที่มีคุณค่า ” หมายถึง งานซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทำงานของมนุษย์ อันประกอบด้วย หลักการที่สำคัญ ดังนี้

๑.การมีโอกาสและรายได้ (Opportunity and income)
๒.การมีสิทธิ (Rights) 
๓.การได้แสดงออก (Voice)
๔.การได้รับการยอมรับ (Recognition)
๕.ความมั่นคงของครอบครัว (Family stability)
๖.การได้พัฒนาตนเอง (Personal development)
๗.การได้รับความยุติธรรม (Fairness) 
๘.การมีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)

 ในปีนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของ สรส.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนำเสนอประเด็นของการขาดอัตรากำลังพนักงาน ซึ่งได้นำเสนอรัฐบาลให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ๒๑ ก.ค.๒๕๔๑ เพราะหากปล่อยให้มีการขาดแคลนพนักงาน จะเกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….ซึ่งมีเนื้อหาที่จะนำไปสู่การแปรรูปการรถไฟฯ เปิดทางให้เอกชนเข้ามาแระกอบกิจการแสวงหาผลประโยชน์ เกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และไม่เป็นธรรม สุดท้ายความเดือดร้อนจะตกอยู่กับประชาชน คนไทย

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

ผู้แทนสหภาพฯเข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมให้เร่งรัดเพิ่มอัตรากำลังให้กับรถไฟฯ

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๔๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวง คมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดย นายภิญโญ เรือนเพ็ชร รองประธาน สร.รฟท. และคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัด เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งผลกการเข้าพบสรุปดังนี้

         ๑.เรื่องกรณีการขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะ รัฐมนตรี     เมื่อวันที่ ๒ ๘ กรกฎาคม ๒ ๕ ๔ ๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑ อัตรา) หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือที่ คค.๐๒๐๖/กบท.๑๖๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมข้อมูล เรื่องขอยกเว้นมาตรการด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เพื่อขอให้การรถไฟฯสามารถรับพนักงานได้ในกรอบอัตรากำลัง ๑๙,๒๔๑ อัตรา (พนักงาน ๑๖,๖๖๐ อัตรา และลูกจ้าง ๒,๕๘๑) ซึ่งมีข้อสังเกต ๕ ข้อ เพื่อให้การรถไฟฯจัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟได้มีหนังสือที่ รฟ.๑/๑๔๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตอบชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางรัฐมนตรีแจ้งว่ารายละเอียดข้อมูลที่ทางการรถไฟฯตอบมาเพิ่มเติมนั้น มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา ครม. ทางกระทรวงจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรอง หลังจากนั้นจะรีบนำเสนอให้ ครม.โดยเร็วที่สุด

           ๒. ทาง สร.รฟท.ได้สอบถามความเรื่องของ ร่างพระราชบัญญัติการขน ส่งทางราง พ.ศ . … และ การจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ซึ่งรัฐมนตรีชี้แจงว่าในส่วนของร่าง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ….ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกรมขนส่งทางราง ในกระบวนการนี้จะดำเนินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการขนส่งทางรางในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ทำการตรวจ แก้ไขร่าง ซึ่งยังมีรายละเอียดหลายย่างที่ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเรื่องนี้ทาง สร.รฟท.มีความเห็นว่าในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอำนาจขอบเขตของการทำหน้าที่กำกับดูแล(Regulator) ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล เช่น การเข้าไปบริหารทรัพย์สินที่เป็นของการรถไฟฯ การออกใบอนุญาตต่างๆ และเรื่องของการให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง ซึ่งทาง สร.รฟท.ยังไม่เห็นด้วยในเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับข้อเสนอของทาง สร.รฟท.เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๔ ต่อไป

 

Facebook Comments