Author: admin

สร.รฟท. ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อมูล กก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ..

                             วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ …

สร.รฟท.เข้าสัมมนาร่วม สอ.สร.รฟท.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 กรรมการและเจ้าหน้าที่ สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดยฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่จัดสัมมนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา…

สร.รฟท.จัดสัมมนาเชิงวิชาการ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                           สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ี่อง “ความรับผิดชอบกรรมการบริหาร สร.รฟท.ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง…

สหภาพรถไฟฯเดินหน้าชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรดีเซลบางซื่อและหัวลำโพง ผลกระทบ “พ.ร.บ การขนส่งทางราง”

                       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะทำงานชี้แจง “พ.ร.บ. การขนส่งทางราง” โดยลงพื้นที่ช่วงเช้าที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อและช่วงบ่ายที่สถานีหัวลำโพง  …

สัมมนา วิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..”

               วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF )…

สร.รฟท.ชี้แจงผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง” สมาชิกโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร

                          วันที่ 09 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง…