All posts by admin

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาว ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ฝ่ายสตรีและเยาวชน ได้จัดให้มีการการสัมมนาพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาว ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมี

   วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาว เรียนรู้แนวคิดมุมมองอุดมการณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ สร.รฟท.

2.เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาวเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

3..เพื่อส่งเสริมให้คณะอนุกรรมการหนุ่มสาวเรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในขบวนการแรงงาน 

ทั้งนี้มีอนุกรรมการแรงงานหนุ่มสาวผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

                 9 เมษายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์ “ขอให้การรถไฟฯและรัฐบาลเร่งมาตราการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานก่อนจะวิกฤตหนัก”

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน”

 

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณกรรมการสหกรณ์ในสถาการณ์ปัจจุบัน” บรรยายโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สหภาพฯและสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายศึกษา/ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯจำกัด ณ ห้องประชุมสหภาพฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กทม.

 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสนับสนุนการต่อสู้สหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC

ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติที่ประชุมใหญ่สนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัท NBN และบริษัท NGDC สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ สรส. จึงสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน TOT และ สหภาพแรงงาน CAT คัดค้านการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ NBN กำกับการดูแลโดย TOT  และ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต  NGDC กำกับการดูแลโดย CAT โดยให้โอนเครือข่ายเดิมไปอยู่ที่บริษัทจัดตั้งใหม่ ทั้งสองบริษัท คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดก็จะถ่ายโอนเป็นของเอกชนในที่สุด

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพ  โดยมีผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟในภูมิภาคอาเซี่ยนเข้าร่วมจำนวน 7 ประเทศคือ พม่า , กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ,อินโดนีเซีย ,มาเลเซียและญี่ปุ่น

 

 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นั่งเลขาธิการ สรส.

ในภาพอาจจะมี 1 คน
      นายสาวิทย์ แก้วหวาน รับธงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จากนายประกอบ ปริมล เพื่อรับภาระกิจทางประวัติศาสตร์นั่งตำแหน่งเลขาธิการฯ สรส. นำพาองค์กรเพื่อขบวนการแรงงานทั้งในประเทศ ประสานขบวนการแรงงานในทางสากล ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ซึ่งได้มีมติรับรองจากองค์กรสมาชิก สรส.เป็นเอกฉันท์
ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สรส. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ชั้น 2 อาคารที่ทำการ สร.รฟท. นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มติจากองค์กรสมาชิกเป็นเอกฉันท์รับรองนายสาวิทย์ แก้วหวานเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แทนนายประกอบ ปริมล ซึ่งเกษียนอายุจากงาน
 
 
 
 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.นำทีมเข้าพบ พบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายพัฒนาการรถไฟฯและเสนอเรื่องเพื่อให้แก้ปัญหาเร่งด่วน

 

          วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส                                       เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯส่วนกลางนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.และกรรมการบิรหาร สร.รฟท.สาขาส่วนภูมิภาค 9 สาขา ที่ปรึกษา สร.รฟท. ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.),ประธานประชาคมคัดค้านการเช่าที่ดินมักกะสัน (ปคส.) ผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟฟ้า (Airport Rail Link) และ ผู้แทนนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่น 59 ได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยและเสนอเรื่องเพื่อให้แก้ปัญหาเร่งด่วน คือ 
          1. เรื่องอัตรากำลัง ขอให้เสนอยกเลิกมติ ครม.วันที่ 28 กรกฏาคม 2541 
         2. ขอให้รัฐมนตรีและรัฐบาลยุติร่าง พรบ.การขนส่งทางราง พ.ศ…..
         3. ขอให้รัฐบาลยกเลิกการจัดตั้งบริษัทลูกในการรถไฟฯ
         4. ขอให้พัฒนาที่ดินของการรถไฟฯให้มีประสิทธิภาพ
          5. ขอให้รัฐบาลมอบให้การรถไฟฯเป็นผู้บริหารงานรถไฟฟ้าสายสีแดง

         (ดาวน์โหลดหนังสือยื่นรัฐมนตรีคมนาคม ได้ที่นี่ )

น้ำใจจากสาขาส่วนภูมิภาคช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพักรถไฟ กม.11

 

         วันที่ 21 กันยายน 2560 กรรมการสาขาส่วนภูมิภาค 9 สาขาและตัวแทน วรฟ.รุ่น 50 ได้มอบเงินที่รับบริจาคสมาชิกในส่วนสาขา โดยมอบผ่าน สร.รฟท.ส่วนกลางช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านพักรถไฟ กม.11

สาขาอุบลราชธานี

สาขาแก่งคอย

สาขาชุมพร

   

ตัวแทน วรฟ.รุ่น 50

สาขาทุ่งสง

  สาขาปากน้ำโพ

สาขานครราชสีมา

    สาขาลำปาง

สาขาหาดใหญ่

   สาขาอุตรดิตถ์