ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ       ณ ที่ทำการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟฯ แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

                     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                     ระเบียบวาระที่ 2 -เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

                                      – เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

                      ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

                     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                                   4.1  เรื่องเพื่อพิจารณางบดุลรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2561

                                   4.2  เรื่องเพื่อพิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2562

                                   4.3  เรื่องเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2562

                       ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

              จึงขอเรียนเชิญมายังสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯอาเซี่ยน ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 30 – 31 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรถไฟฯชั้น 2 อาคาร 4 นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพ  โดยมีผู้แทนสหภาพแรงงานรถไฟในภูมิภาคอาเซี่ยนเข้าร่วมจำนวน 7 ประเทศคือ พม่า , กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ,อินโดนีเซีย ,มาเลเซียและญี่ปุ่น

 

 

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นั่งเลขาธิการ สรส.

ในภาพอาจจะมี 1 คน
      นายสาวิทย์ แก้วหวาน รับธงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จากนายประกอบ ปริมล เพื่อรับภาระกิจทางประวัติศาสตร์นั่งตำแหน่งเลขาธิการฯ สรส. นำพาองค์กรเพื่อขบวนการแรงงานทั้งในประเทศ ประสานขบวนการแรงงานในทางสากล ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป ซึ่งได้มีมติรับรองจากองค์กรสมาชิก สรส.เป็นเอกฉันท์
ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ สรส. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ชั้น 2 อาคารที่ทำการ สร.รฟท. นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มติจากองค์กรสมาชิกเป็นเอกฉันท์รับรองนายสาวิทย์ แก้วหวานเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แทนนายประกอบ ปริมล ซึ่งเกษียนอายุจากงาน