Month: July 2022

สร.รฟท. ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อมูล กก.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ..

                             วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ได้เข้ายื่นหนังสือที่ สร.รฟท. 672/2565  ลงวันที่ 20 ก.ค.65 เรื่องขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง…

สร.รฟท.เข้าสัมมนาร่วม สอ.สร.รฟท.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 กรรมการและเจ้าหน้าที่ สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดยฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่จัดสัมมนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ วรรคสอง กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและกิจการอื่นๆตามที่กำหนดในกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้ารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคึภัยในสถานการประกอบกิจการที่ทีลูกจ้างตั้งแต่…

คนรถไฟ รวมพลัง บุกรัฐสภา ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                              วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย…

รวมพลังคนรถไฟ 7 ก.ค. เจอกันหน้าสภา…ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                          วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นัดประชุมครั้งพิเศษ มีมติ จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ….ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.…