Month: August 2022

สร.รฟท.ร่วมกับ สร.รฟฟ.ยื่นคมนาคม ค้าน PPP สายสีแดง

                        วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า  (สร.รฟฟ.)พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรสมาชิกสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และคณะกรรมการประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF-THAI) ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เพื่อคัดค้านนโยบายการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ มาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือ…

สร.รฟท.ให้การต้อนรับผู้แทนสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ ( LO – Norway)

                          วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.และคณะกรรมการ สร.รฟท.พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสหภาพฯให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์  (Lo-Norway)…

สร.รฟท.จัดสัมมนาผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี

          วันที่ 15 –  16 สิงหาคม 2565 สร.รฟท.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้แทนฯในสังกัดหน่วยงานเขตรับผิดชอบของสหภาพส่วนกลาง โดยวันที่ 15 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม สร.รฟท.และ วันที่ 16 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม โรงงานมักกะสัน ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานการรถไฟฯ ต้องมีผู้แทนของสหภาพฯเข้าร่วมกับหัวหน้ากอง (ผู้แทนของการรถไฟฯ) ในการพิจารณาด้วย การจัดอบรมสัมมนานี้สหภาพฯจะจัดเป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งฝ่ายวิชาการของสหภาพฯเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้…