เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567  นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพรถไฟฯ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเสด็จพระราชกุลศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที ณ ลานเอนกประสงค์ นิคมรถไฟ กม.๑๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *