วันที่2 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท. และ คณะกรรมการ สร.รฟท.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณทางแยกเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนของการรถไฟฯ (ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน/ฝ่ายการช่างโยธา) สำนักงานที่ดิน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 2494/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตาม มาตรา 61 แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดทำรังวัดที่ดิน กำหนดแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ บริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ให้ชัดเจนตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *