Author: admin

แถลงการณ์สร.รฟท.คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

          21 กุมภาพันธ์ 2565  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งในร่าง พรบ.ฉบับนี้ ตอกย้ำ !!! เนื้อหาในร่างกฎหมายขัดต่อหลักการและเหตุผล ไม่ได้ทำหน้าที่แค่การกำกับดูแลโดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   …

“เงินทดแทน” กรณี พนักงาน หรือลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯที่ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพอันเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

  กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งทั่วไป บภบ.ที่ 8-2561 ระเบียบฉบับที่ 3.3 ว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศเมื่อ 31 พ.ค.49 มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่…

NO…!!! PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน

ผู้นำ 2 สหภาพแรงงาน…. เร่งประชุมด่วน !!! คัดค้านนโยบาย PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน ภาพการประชุมร่วม 2 สหภาพแรงงาน ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.)…

สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย

แถลงการณ์ สร.รฟท. แสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงานการรถไฟฯที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ในระบบขนส่งสาธารณะ ดาวน์โหลดแถลงการณ์ได้ที่นี่

สร.รฟท.ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

               27 มกราคม 2565 กรรมการบริหาร สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ รักษาการประธาน สร.รฟท.ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย        …

สร.รฟท.เข้าร่วมกับ สรส.และ คสรท.เรียกร้องรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

            วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรึฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 492…

สหภาพรถไฟฯ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณเขากระโดง

                     17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟฯ สหภาพรถไฟฯ เข้าติดตามความคืบหน้าตามที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณเขากระโดงดังต่อไปนี้…