22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น 
   #คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  #สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ได้ติดตามข้อเรียกร้อง ที่ยื่นมาหลายปี

          22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานประกันสังคม  สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสมานฉันท์แรงงานไทย ติดตามข้อเรียกร้อง ที่ยื่นมาหลายปี โดย มี 2 ประเด็นสำคัญหลัก คือ

1 การตั้งโรงพยาบาลแรงงาน เพื่อการบูรณาการปรับปรุงดูแลผู้ประกันตนเมื่อเจ็บป่วย ให้เข้าถึงสิทธิการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่คนงานซึ่งได้รับคำตอบเดียวคือ คำว่า “เตียงเต็ม”

2. การตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันที่กำลังลำบาก ไม่พอเลี้ยงครอบครัวเพราะถูกลด ชั่วโมงการทำงาน บางครอบครัวถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม มีหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูง ทวีคูณ ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ธนาคารแรงงานที่สามารถเข้าถึง ดอกเบี้ยต่ำ จะทำให้ปัญหาหนัก กลายเป็นเบาได้บ้าง ฯลฯ

และมีประเด็นที่ คสรท.ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน เช่น

– หนี้ที่รัฐบาลค้างจ่าย 8 หมื่นกว่าล้าน

– องค์กรที่มีความอิสระโปร่งใส ตรวจสอบได้

– การคำนวนเบี้ยชราภาพเมื่อออกจาก ม.33 เป็น ม.39

– การขยายฐานประกันสังคม มากกว่า 15,000 บาท เพื่อสะสมในกองทุนชราภาพให้มั่นคง

-สิทธิในการรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ ฯลฯ

    สิ่งที่คาดหวังเป็นอย่างยิ่งต้องการให้ภาครัฐและบอร์ดประกันสังคมมีศักยภาพในการบริหารกองทุนให้มีเสถียรภาพที่มั่นคงยั่งยืนเพื่ออนาคตและชีวิตแรงงานอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและดูแลลูกหลานอย่างมีความสุขต่อไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *