สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วม กับ
คสรท. และ สรส. ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ รัฐมนตรีมอบหมายให้นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังมาพบพร้อมพูดคุย ประชุมร่วมและรับหนังสือ

 

นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้นำเสนอปัญหาและทางแก้ไขของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

เรื่องแรก การจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม

ประเด็นที่ 1 : การปรับโครงสร้างภาษีน้ำมัน เพื่อเกิดการใช้จ่าย

ประเด็นที่ 2 : การกำหนดการจัดเก็บภาษีในอัตราแบบก้าวหน้า เช่น ภาษีที่ดินเนื่องจากมีการถือครองที่ดิน ที่มีจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นต้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการปฎิรูปการถือครองที่ดิน

ประเด็นที่ 3 : การจัดภาษีหุ้นหรือภาษีออนไลน์

เรื่องที่สอง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยใช้นโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public–private partnership : PPP)

เรื่องที่สาม การเสนอปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 492  บาท ตามที่ คสรท. และ สรส. ได้นำเสนอกับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว

นายมานพ เกือรัตน์ รักษาการเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำเสนอการพัฒนารัฐวิสาหกิจในการทำหน้าที่ ในการดูแลและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งสมควรที่จะนำมาเป็นรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนทุกภาคส่วน

นายชาลี ลอยสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้กล่าวถึงประเด็น ราคาสินค้าที่แพง ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าจ้างขั้นต่ำของประชาชน รัฐต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างจึงจังโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ทางผู้แทน คสรท. และ สรส. ได้ทิ้งท้ายถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนั้น จะมีการเข้ามาติดตามความคืบหน้า ถึงประเด็นที่ได้นำเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอีกครั้ง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *