วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟประเทศไทย (สร.รฟท.)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นพนักงานขับรถไฟได้เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อคัดค้านกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ เป็นผู้แทนรับหนังสือ ในหนังสือระบุว่าตามที่กรมการขนส่งทางรางได้มีการเผยแพร่ผลการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 5-1 /2565 ที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ขดร.) หมวด 1 ข้อ 1 (37) เป็น “พนักงานขับรถ หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้น หรือบุคคลภายนอกที่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานขับรถขนส่งทางรางซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้น” ในการเห็นชอบดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการรถไฟฯมีหนังสือที่ รฟ.1/613/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ตามที่อ้างถึง) แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ การรถไฟฯ ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ขดร. พ.ศ.2549 หมวด 1 วิเคราะห์ศัพท์ ข้อ 1 (37) เพื่อให้คลอบคลุมถึงพนักงานขับรถทุกประเภทที่จะมีประกาศกำหนดประเภทของใบอนุญาตไว้ตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถไฟ กรณีให้เอกชนสามารถจ้าง บุคคลภายนอก หมายถึง พนักงานขับรถไฟที่เกษียณอายุราชการแล้ว หรือประสงค์ออกจากงานก่อนเกษียณ (Early Retire) หรือพนักงานขับรถไฟอื่น ๆ ของ รฟท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี ที่ประสงค์จะมาทำงานเป็นพนักงานขับรถไฟให้บริษัทเอกชน ในทางของการรถไฟฯ จากกรณีที่การรถไฟฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อบังคับระเบียบการเดินรถ ของการรถไฟฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟฯ ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี้

              1.ในหลักการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 เนื่องจากข้อบังคับและระเบียบการเดินรถฯ ซึ่งเป็นกฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่ใช้บังคับเฉพาะพนักงานของการรถไฟฯในการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ โดยการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ให้เป็นไปตามหลักการตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 77และต้องทำความตกลงกับสหภาพแรงงานก่อน เนื่องจากเป็นข้อตกลงสภาพการจ้าง

               2.เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย 2494 ในการดำเนินกิจการให้คำนึงถึงประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนและความปลอดภัย โดยกรณีการกำหนดเรื่องของอายุพนักงานขับรถของการรถไฟฯไม่เกิน 60 ปี และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถมีประสิทธิภาพในการให้บริการระบบขนส่งทางรางที่เป็นสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสาร และทรัพย์สินของการรถไฟฯ

              3.ในด้านหลักการความปลอดภัย ซึ่งในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเทคโนโลยีของระบบรถไฟให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงความเร็วของขบวนรถที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย ในการทำหน้าที่พนักงานขับรถต้องใช้ความสามารถทางประสาทสัมผัสทุกด้าน ในการคิด วิเคราะห์ตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นตามสภาพงาน หากมีการแก้ไขข้อบังคับแล้วอนุญาตให้ผู้ที่เกษียณอายุ หรือผู้ที่ออกจากงานแล้ว มาทำหน้าที่พนักงานขับรถจะมีผลต่อสมรรถนะการทำงานและความปลอดภัยของขบวนรถไฟ

               ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ขอคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หมวด 1 วิเคราะห์ศัพท์ ข้อ 1 (37) โดย สร.รฟท.ยินดีและพร้อมที่จะเข้าร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฯ ตามหลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และขอให้การรถไฟฯแจ้งผลการดำเนินการให้ สร.รฟท.ทราบเพื่อที่จะได้แจ้งข้อมูลให้กับพนักงานขับรถทั่วประเทศได้ทราบผลต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสื่อที่นี่

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.