วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) พร้อมสมาชิก คนรถไฟและองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ ซึ่ง สร.รฟท.แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ยังไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อย่างครบถ้วน เหตุผลที่ สร.รฟท. ยื่นหนังสือคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะ
               1.กระบวนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ อย่างรอบด้าน
                 2.การให้อำนาจกับกรมการขนส่งทางรางเกินกว่าการกำกับดูแลมาตรฐานต่าง ๆ
               3.มีบทบัญญัติที่ซ้ำซ้อน ขัดแย้งกับบรรดาสิทธิ และอำนาจหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตาม พ.ร.บ.การจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ.2464 และ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
             สร.รฟท.ยืนยันเจตนารมณ์ไม่ได้คัดค้านในเรื่องการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานต่าง ๆ เพียงแต่มีความเห็นว่าใน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้มีการกำหนดให้อำนาจหน้าที่กรมการขนส่งทางรางมากเกินกว่าการกำกับดูแล (Regulator ) และอาจทำให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขนส่งทางรางเสียเอง อำนาจหน้าที่ควรจะสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่หน่วยงานของรัฐถือใช้บังคับอยู่ ไม่ควรที่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ หากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลกระทบกับองค์กรเกิดความสับสนในการนำไปปฏิบัติเกิดผลกระทบกับสังคมและประชาชน

ดาวน์โหลดหนังสือยื่นประธานรัฐสภาฯได้ที่นี่

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.