วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 กรรมการและเจ้าหน้าที่ สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดยฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่จัดสัมมนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ วรรคสอง กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและกิจการอื่นๆตามที่กำหนดในกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้ารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคึภัยในสถานการประกอบกิจการที่ทีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปจัดให้มีแผนป้อฝกันและระงับอัคคีภัย 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *