วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ได้เข้ายื่นหนังสือที่ สร.รฟท. 672/2565  ลงวันที่ 20 ก.ค.65 เรื่องขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….กับนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ… ณ ห้องประชุม CA 408 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กทม. โดยเหตุผลของการยื่นคือตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวาระที่ 1 และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. รวม 25 ท่าน นั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ในฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนของสมาชิก สร.รฟท. ทั้งที่เป็นพนักงาน และลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับนี้ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่อง จากมีเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผลในเรื่องของการกำกับดูแลมาตราฐานด้านต่างๆ (Regulator) และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางทับซ้อนกับหน่วยงานรัฐเดิมที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการ (Operator)อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นข้อสังเกตของหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ได้ขอความเห็นไป รวมทั้งกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นต่อการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ผู้เสนอกฎหมาย พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นการกลั่นกรองก่อนการเสนอร่างกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน สร.รฟท.เห็นด้วยอย่างยิ่งในหลักการและเหตุผลที่ให้มีกฎหมายเพื่อกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐานในระบบ การขนส่งทางราง แต่ในการตรากฎหมายดังกล่าวควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยไม่ควรมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจกรมการขนส่งทางรางเกินกว่าการกำกับดูแล และมีความซ้ำซ้อนขัดแย้งกับบรรดาสิทธิ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเดิมที่เป็นผู้ประกอบกิจการเดิม ดังนั้น พื่อให้การดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปอย่างรอบคอบสมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ขอเรียนมายังท่านเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็น ผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อที่ประชุมมีข้อซักถามสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคตต่อไป

 

 

 

หนั

ดาวน์โหลด  หนังสือที่ สร.รฟท.672/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค.65 ยื่นต่อนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ…ได้ที่นี่

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *