วันที่ 15 –  16 สิงหาคม 2565 สร.รฟท.ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้แทนพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้แทนฯในสังกัดหน่วยงานเขตรับผิดชอบของสหภาพส่วนกลาง โดยวันที่ 15 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม สร.รฟท.และ วันที่ 16 ส.ค.65 จัดที่ห้องประชุม โรงงานมักกะสัน ในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานการรถไฟฯ ต้องมีผู้แทนของสหภาพฯเข้าร่วมกับหัวหน้ากอง (ผู้แทนของการรถไฟฯ) ในการพิจารณาด้วย การจัดอบรมสัมมนานี้สหภาพฯจะจัดเป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งฝ่ายวิชาการของสหภาพฯเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนี้

รายละเอียดเอกสารการสัมมนาโหลดได้ที่ลิงค์นี้ครับ

           

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *