ป ร ะ ชุ ม รั บ ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ส ร . ร ฟ ท . ส า ข า ชุ ม พ ร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดย นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาชุมพร ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน เป็นกรรมการ สร.รฟท.สาขาชุมพร โดยมีนายณรงค์ ด่านดอน เป็นประธานสาขา

Canon Inc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *