สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหาร สร.รฟท. เรื่อง “อุดมการณ์สหภาพแรงงาน บทบาทหน้าที่กรรมการสหภาพและการจัดทำนโยบายแผนงาน สร.รฟท.” จัดโดยฝ่ายวิชาการ สร.รฟท. ระหว่างวันที่ 06 – 08 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโชติกาธารารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 07 มิถุนายน 2567 ช่วงเช้า หัวข้อ “พระราชบัญญ้ติแรงงานรัฐวิสาหกืจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ” บรรยายโดยอาจารย์สมศักดิ์ โกศัยสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *