สรุปการหารือ
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS

สรุปการหารือระหว่าง

สร.รฟท. และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผ่านระบบ HRIS

21 สิงหาคม 2566


1.หารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการอบรม ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติในการเบิกเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆได้ รวมทั้งการปรับปรุงแบบฟอร์มในการเบิกให้เข้าใจง่าย (ไม่แตกต่างจากแบบฟอร์มเก่า หรือง่ายกว่าเดิม) เพื่อความสะดวกในการลงข้อมูลด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงาน


2.ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ในการตรวจสอบ และการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานภายในระยะเวลากี่วัน  และ สร.รฟท.มีข้อเสนอให้กระบวนการในการตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงต่างๆ การรับรองความถูกต้องในการเบิก ให้เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดในการตรวจสอบความ รับรองความถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ในส่วนของฝ่าย บค.เพียงทำหน้าที่ Re-Check หลังจากที่มีการเบิก – จ่ายแล้ว


3.กรณีในส่วนของต้นสังกัดในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่มีการจัดตั้งกองทุนเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการพนักงานเป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ ได้โดยให้ สร.รฟท.รับรอง และให้ผู้ปฏิบัติงาน หรืออดีตผู้ปฏิบัติงานทำหนังสือให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐานในการเบิก – จ่ายทุกครั้ง (โดย สร.รฟท.จะส่งตัวอย่างรูปแบบหนังสือยินยอมให้ฝ่าย บค.)


4.ให้ บค.ประสานงานกับฝ่าย/สำนักงาน ต้นสังกัดให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงต่างๆ และกำหนดอำนาจหน้าที่ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้ทราบอย่างชัดเจน


5.ในกรณีที่ระบบการกรอกข้อมูลการเบิกเบี้ยเลี้ยงต่างๆยังไม่เรียบร้อย อนุโลมให้ใช้แบบฟอร์ม (แบบ 175 ) ไปพร้อมกับการสแกนไฟล์เอกสารเข้าระบบ  และในการเบิกเงินที่สถานี หากเป็นเอกสารที่ต้นสังกัดลงนามภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ขอให้ฝ่าย บค.ประสานฝ่าย ดร.แจ้งนายสถานีให้อนุโลมจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 3 กันยายน 2566


หมายเหตุ……


 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้กับต้นสังกัด แต่ละฝ่าย/สำนักงานทราบต่อไปเป็นระยะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *