Category: ข่าวกิจกรรม

สร.รฟท.เข้าสัมมนาร่วม สอ.สร.รฟท.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 กรรมการและเจ้าหน้าที่ สร.รฟท.เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโดยฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่จัดสัมมนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓ วรรคสอง กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและกิจการอื่นๆตามที่กำหนดในกระทรวง ซึ่งได้กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้ารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคึภัยในสถานการประกอบกิจการที่ทีลูกจ้างตั้งแต่…

คนรถไฟ รวมพลัง บุกรัฐสภา ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                              วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย…

รวมพลังคนรถไฟ 7 ก.ค. เจอกันหน้าสภา…ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

                          วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นัดประชุมครั้งพิเศษ มีมติ จะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ….ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.…

สร.รฟท.จัดสัมมนาเชิงวิชาการ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                           สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ี่อง “ความรับผิดชอบกรรมการบริหาร สร.รฟท.ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง “ ให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ 3 สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสร.รฟท.สาขาแก่งคอย,สร.รฟท.สาขนคราสีมา,  สร.รฟท.สาขอุบลราชธานี   ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน…

สหภาพรถไฟฯเดินหน้าชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรดีเซลบางซื่อและหัวลำโพง ผลกระทบ “พ.ร.บ การขนส่งทางราง”

                       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะทำงานชี้แจง “พ.ร.บ. การขนส่งทางราง” โดยลงพื้นที่ช่วงเช้าที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อและช่วงบ่ายที่สถานีหัวลำโพง         ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน  

สัมมนา วิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..”

               วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมหลายองค์กร เปรียบเทียบ พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์…

สร.รฟท.ชี้แจงผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง” สมาชิกโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร

                          วันที่ 09 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน  

สร.รฟท.ชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรธนบุรีผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                             วันที่ 08 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถจักรธนบุรี เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร?  ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน

สร.รฟท.เดินหน้าชี้แจงสมาชิกผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้ารับฟัง และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  การชี้แจงของสหภาพได้เดินสายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยก่อนหน้านี้เมือวันที่9 มีนาคม 2565 สหภาพฯ”ได้ออกหนังสือที่ สร.รฟท. 238/2565 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา …

สหภาพฯยื่นหนังสือค้านอนุญาตบุคคลภายนอกขับรถไฟฯ

                                    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟประเทศไทย (สร.รฟท.)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นพนักงานขับรถไฟได้เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อคัดค้านกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย…