Category: ข่าวกิจกรรม

สัมมนา วิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..”

               วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สร.รฟท.ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์ “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธฺ์ พ.ศ…..” จัดโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมหลายองค์กร เปรียบเทียบ พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์…

สร.รฟท.ชี้แจงผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง” สมาชิกโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร

                          วันที่ 09 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน  

สร.รฟท.ชี้แจงสมาชิกโรงรถจักรธนบุรีผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                             วันที่ 08 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถจักรธนบุรี เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร?  ….คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลเหตุผลที่สหภาพฯคัดค้าน

สร.รฟท.เดินหน้าชี้แจงสมาชิกผลกระทบ “พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”

                วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ลงพื้นที่โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ เพื่อชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับ”ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. ” มีผลกระทบกับองค์กรการรถไฟฯและพนักงานอย่างไร? ซึ่งมีสมาชิกสนใจเข้ารับฟัง และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  การชี้แจงของสหภาพได้เดินสายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยก่อนหน้านี้เมือวันที่9 มีนาคม 2565 สหภาพฯ”ได้ออกหนังสือที่ สร.รฟท. 238/2565 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา …

สหภาพฯยื่นหนังสือค้านอนุญาตบุคคลภายนอกขับรถไฟฯ

                                    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟประเทศไทย (สร.รฟท.)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นพนักงานขับรถไฟได้เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อคัดค้านกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย…

ส ห ภ า พ ร ถ ไฟ ฯ จั บ มื อ ส ร ส. บุ ก ยื่ น ห นั ง สื อ ถึ ง น า ย ก ฯ ! ! ข อ ใ ห้ ยั บ ยั้ ง ร่ า ง พ . ร . บ . ก า ร ข น ส่ งท า ง ร า ง

                            วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และองค์การสมาชิก สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์…

8 มีนา วันสตรีสากล คสรท. ร่วม สรส.และภาคเครือข่ายพี่น้องแรงงานแสดงพลังปกป้องสิทธิสตรี

    8 มีมาคม คือ “วันสตรีสากล” ทุกๆปีจะเห็นได้ว่าวันนี้ของทุกๆปี จะมีบรรดาผู้หญิงในหลายประเทศรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลอง และร่วมรำลึกการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง อย่างไรก็ตามในหลายประเทศให้ความสำคัญของวันสตรีสากล วันนี้ทีมงาน SRUT News จะพาทุกคนไปรู้จักกับ “วันสตรีสากล” ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร จุดเริ่มต้น การต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อสตรีทั้งโลก จาก “คารา เซทคิน” สตรีผู้ปลดปล่อยพันธนาการผู้หญิงให้หลุดพ้นจากการกดขี่     เกิดเมื่อ 5 กรกฎาคม 1857 บิดาของเซทคินเป็นครู ส่วนมารดาเป็นคนที่ได้รับการศึกษาสูง…

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วมกับ คสรท.และสรส.เสนอปัญหาความเหลื่อมล้ำ และแนวทางแก้ไข ต่อกระทรวงการคลัง

สหภาพรถไฟฯ เข้าร่วม กับ คสรท. และ สรส. ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรื่อง ข้อเสนอเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ ประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ รัฐมนตรีมอบหมายให้นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังมาพบพร้อมพูดคุย ประชุมร่วมและรับหนังสือ   นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน…

สร.รฟท.เข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ติดตามข้อเรียกร้องกับประกันสังคม

          22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานประกันสังคม  สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสมานฉันท์แรงงานไทย ติดตามข้อเรียกร้อง ที่ยื่นมาหลายปี โดย มี 2 ประเด็นสำคัญหลัก คือ 1 การตั้งโรงพยาบาลแรงงาน เพื่อการบูรณาการปรับปรุงดูแลผู้ประกันตนเมื่อเจ็บป่วย ให้เข้าถึงสิทธิการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงโดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่คนงานซึ่งได้รับคำตอบเดียวคือ คำว่า…

สรุปแล้วมติการประชุมใหญ่เอกฉันท์ เดินหน้า คัดค้าน!!! ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ นโยบาย PPP สายสีแดง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย